POLITIKA ZASEBNOSTI


Ko uporabljate naše storitve, nam zaupate svoje podatke. V družbi Bitnik d.o.o. (v nadaljevanju: »Bitnik« ali »mi« ali »nas«) se zavedamo, da je to velika odgovornost, in spoštujemo vašo zasebnost, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.
S to Politiko zasebnosti vam želimo na pregleden način pomagati razumeti, katere osebne podatke zbiramo, ko uporabljate naše storitve, zakaj jih zbiramo, na kakšen način jih obdelujemo in na kakšen način oziroma pod kakšnimi pogoji jih delimo s tretjimi. Politika zasebnosti opisuje tudi kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.


1. Podatki o upravljavcu in kontakt
Upravljavec osebnih podatkov je družba Bitnik d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija. Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko elektronske pošte: info@bitnik.eu.


2. Zbiranje in uporaba vaših podatkov
2.1. Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?
Pri družbi Bitnik zbiramo in hranimo osebne podatke, ki jih pridobimo od vas, kadar:
uporabljate naše Bitnik menjalne naprave,
sklepate z nami Menjalno pogodbo,
uporabljate našo spletno stran,
na drug način stopite v stik z nami.
V nekaterih primerih, ki so podrobneje opredeljeni točki 2.6. te Politike zasebnosti, lahko pridobimo določene osebne podatke o vas tudi od tretjih oseb.
2.2. Ob uporabi Bitnik menjalnih naprav
Ob vaši uporabi Bitnik menjalnih naprav zbiramo in obdelujemo osebne podatke o vas, ki jih potrebujemo za izvajanje pogodbenega razmerja, v katerega z nami vstopite z uporabo Bitnik menjalne naprave, oziroma za delovanje teh naprav in zagotavljanje dostopa do naših storitev.
V sklopu Bitnik menjalnih naprav zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:
podatke o transakciji (naslov vaše e-denarnice, veljavni menjalni tečaj, znesek transakcije, datum in čas izvedbe transakcije),
vašo telefonsko številko (v kolikor je ta potrebna za identifikacijo pred izvršitvijo transakcije),
podatke o uporabi Bitnik naprave (lokacija, ura in datum dostopa).

2.3. Ob sklepanju Menjalne pogodbe z družbo Bitnik
Ob sklenitvi Menjalne pogodbe morate izpolniti »Vlogo za vzpostavitev poslovnega razmerja« in »Vprašalnik za ugotavljanje statusa politično izpostavljene osebe«. To pomeni, da nam morate posredovati osebne podatke, ki jih potrebujemo za ugotavljanje in preverjanje vaše istovetnosti, k čemur nas zavezuje veljavna zakonodaja, oziroma ki so potrebni za izvajanje pogodbenega razmerja med vami in Bitnik-om.
Ob sklepanju Menjalne pogodbe zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:
identifikacijske podatke (osebno ime, državljanstvo, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, številka, vrsta, naziv izdajatelja in datum veljavnosti uradnega osebnega dokumenta),
podatke o namenu in naravi poslovnega razmerja (namen vzpostavitve poslovnega razmerja, zaposlitveni status in dejavnost),
podatke o izvoru premoženja,
podatke o vaši politični izpostavljenosti,
podatke o transakciji (številka vašega bančnega računa, naslov vaše e-denarnice, znesek transakcije, datum in čas izvedbe transakcije),
kontaktne podatke (predvsem telefonska številka in naslov elektronske pošte).
V kolikor Menjalno pogodbo sklepate v imenu pravne osebe, v skladu z določbami veljavne zakonodaje zbiramo in obdelujemo zgoraj navedene osebne podatke o zakonitem zastopniku te pravne osebe ter tudi podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe (osebno ime, državljanstvo, naslov prebivališča, davčna številka, podatki o razmerju v pravni osebi).
V utemeljenih primerih lahko zbiramo in obdelujemo tudi druge osebne podatke, za katere na podlagi naše presoje menimo, da smo jih zavezani zbirati za zakonito poslovanje v skladu z obveznostmi, ki jih predpisujejo vsakokrat veljavni pravni predpisi, zlasti s področja preprečevanja pranja denarja.
V kolikor nam teh podatkov ne zagotovite v celoti, lahko Bitnik po svoji izključni presoji zavrne sklenitev Menjalne pogodbe z vami.
2.4. Ob obisku spletne strani
Ob vsakem obisku spletnih strani Bitnik-a na spletnem naslovu: https://bitnik.eu/ se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, avtomatsko beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Bitnik tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.
2.5. Če z nami komunicirate preko različnih kanalov
V stik z Bitnik-om lahko stopite tudi preko različnih kanalov, predvsem preko telefona ali elektronskega naslova, objavljenega na naši spletni strani. V teh primerih se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. Bitnik bo vaše identifikacijske in kontaktne podatke (na primer ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov in podobno) in zapise medsebojne komunikacije, vključno s posnetki pogovorov (v kolikor se bo pogovor snemal boste o tem obveščeni vnaprej, snemanjepa se bo izvršilo samo z vašim soglasjem), nadalje obdeloval v skladu z vsebino medsebojne komunikacije ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja, na podlagi našega zakonitega interesa, zlasti za namene:
obdelave vaših zahtev,
dokazovanja, da smo prejeli in obdelali vašo zahtevo,
evidence vaših zahtev, da lahko preverjamo njihovo redno in pravočasno izpolnjevanje.
2.6. Pridobitev osebnih podatkov od tretjih oseb
Večinoma osebne podatke pridobimo od vas samih v okviru v predhodnih točkah opredeljenih položajev, v določenih primerih, odvisno od primera, pa jih lahko pridobimo tudi od tretjih oseb ali državnih organov.
V kolikor je to potrebno v zvezi z izvajanjem sklenjene pogodbe, lahko prejmemo dodatne podatke o vaših naročilih s strani bank oziroma drugih oseb, ki sodelujejo pri izvajanju poslovnega razmerja med vami in Bitnikom, na primer podatke o številki vašega računa, uspešno izvedenih transakcijah ali prejemu izpolnitve.
V primerih, ko je to potrebno za izvajanje pogojev uporabe storitve Bitnik ali druge pogodbe med družbo Bitnik in vami oziroma za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za Bitnik, smemo preverjati pravilnosti osebnih podatkov pri državnih organih, ki upravljajo z javnimi evidencami, oziroma opraviti poizvedbe o osebnih podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov in nekatere vaše podatke pridobiti tudi od njih. Na ta način lahko pridobimo tudi tiste osebne podatke (osebno ime, stalno in začasno prebivališče, kraj in datum rojstva, davčna številka in podobno), s katerimi Bitnik ne razpolaga oziroma katerih stranka (na našo zahtevo) ni posredovala v roku, predmetni osebni podatki pa so potrebni za izvajanje vsakokrat veljavnih pogojev uporabe ali drugih pogodb oziroma za dosego namena poslovanja v skladu z veljavnimi pogoji uporabe ali drugimi pogodbami oziroma v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki zavezuje Bitnik.


3. Namen in pravna podlaga obdelave vaših podatkov
Bitnik obdeluje osebne podatke za pogodbenega razmerja, za zadostitev regulatornim zahtevam in za ostale namene, kot to izhaja iz predmetne Politike zasebnosti.
Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
3.1. Izvajanje pogodbenega razmerja
Bitnik osebne podatke posameznikov obdeluje v okviru in za namene sklenitve in izvajanja pogodb, sklenjenih med vami in družbo Bitnik, med drugim za namene, kot so:
da vam lahko zagotovimo storitve, izdelke in informacije, ki jih zahtevate od nas, vključno s pravilno izvedbo transakcij in nudenjem podpore,
za upravljanje poslovnih razmerij ter za pogajanja glede pogodb in njihovo izvajanje,
za zagotavljanje splošnih storitev in podpore strankam,
za obdelavo vaših zahtev ter dokazovanje, da smo prejeli in obdelali vašo zahtevo, preverjanje njihovega rednega in pravočasnega izpolnjevanja,
za komunikacijo z vami glede različnih zadev.

3.2. Zakonski pravni temelji obdelave podatkov
Bitnik osebne podatke posameznikov obdeluje tudi v kolikor je obdelava potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas. Tako obdelujemo nekatere osebne podatke o vas na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, Uradni list RS, št. 68/16) za namene, kot so izvajanje ukrepov za poznavanje stranke, hramba osebnih podatkov ter posredovanje osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
3.3. Obdelava podatkov na podlagi zakonitih interesov
V Bitnik-u osebne podatke v določenih primerih obdelujemo tudi zaradi varovanja upravičenih ter zakonitih interesov, kot so:
preprečevanje in odkrivanje zlorab, goljufij in drugih protipravnih dejanj,
za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih v družbi ter obvladovanje poslovnega tveganja,
zagotavljanje varnosti omrežja in informacij,
uveljavljanje lastnih pravnih zahtevkov zoper posameznike pred sodiščem,
za namene dokazovanja obstoja in izvajanja poslovnega razmerja,
izboljševanje in nadgradnje storitev in produktov Bitnik,
primeri kakršne koli združitve, prodaje, skupnega podjetja, dodelitve, prenosa ali druge vrste prodaje vsega ali dela premoženja Bitnik-a (vključno s primeri postopkov zaradi insolventnosti in postopkov prisilnega prenehanja),
zaradi izvajanja naših notranjih upravnih namenov.
V zgoraj opredeljenih primerih smo zavezani opraviti skrbno presojo ali nad takimi zakonitimi interesi Bitnik-a prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri čemer med drugim upoštevamo tudi razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.
3.4. Obdelava podatkov na podlagi privolitve
V določenih primerih vas Bitnik lahko zaprosi za podajo privolitve v obdelavo vaših osebnih podatkov za vnaprej opredeljene namene. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru z vašo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in načina, vse do preklica takšne privolitve.
Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli začasno ali trajno prekličete, kar storite preko elektronske pošte: info@bitnik.eu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
3.5. Obdelava podatkov za druge namene
Kadar je takšna obdelava združljiva z nameni, za katere so bili osebni podatki prvotno zbrani, lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi za druge namene kot tiste, za katere so bili osebni podatki prvotno zbrani.


4. S kom delimo vaše podatke
4.1. Z našimi pogodbenimi obdelovalci
Za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažiramo pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev v našem imenu, pri čemer s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklenemo ustrezno zakonsko predpisano pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zavežemo k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajali sami. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.
Med pogodbene obdelovalce med drugim sodijo:
Ponudniki računalniških storitev v oblaku in drugi dobavitelji tehnologij ter podpore (na primer Google Drive, strežnik družbe Netis d.o.o.)
Obdelovalci zunanje komunikacije, predvsem komunikacije preko SMS sporočil (Telekom, Telemach, A1).
4.2. S tretjimi osebami
Vaših osebnih podatkov praviloma ne posredujemo tretjim osebam. Občasno pa mora Bitnik vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če izkažejo zakonit interes za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so praviloma različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posamezniki, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali izkažejo drugo ustrezno pravno podlago.
S tretjimi osebami lahko delimo vaše osebne podatke tudi v primerih, ko je to utemeljeno na podlagi našega zakonitega interesa, zlasti v primeru, da je to potrebno za preprečitev znatne finančne ali druge škode, neposredne ali posredne, ki bi lahko nastala družbi Bitnik, za uveljavljanje lastnih pravnih zahtevkov zoper posameznike pred sodiščem, za preprečitev ali odkrivanje prevar ali kaznivih dejanj oziroma za zaščito pravic, lastnine ali varnosti družbe Bitnik, naših strank ali drugih oseb. Osebne podatke lahko razkrijemo izbranim tretjim osebam oziroma jim omogočimo dostop do njih tudi v primeru kakršne koli združitve, prodaje, skupnega podjetja, dodelitve, prenosa ali druge vrste prodaje vsega ali dela našega premoženja.
4.3. Prenos podatkov v tretje države
Bitnik lahko posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov zaupa tudi obdelovalcem in upravljavcem zunaj območja držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer jamči, da bo tudi v teh primerih zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama, in bodo spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.


5. Hramba vaših podatkov
Vaše podatke bomo hranili zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej politiki zasebnosti, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom. V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) smo dolžni dokumentacijo, ki se nanaša na pregled stranke in posamezne transakcije hraniti deset let po prenehanju poslovnega razmerja oz. opravljeni transakciji. Ker imamo v zvezi s temi podatki zakonsko določen čas hrambe, nimate pravice zahtevati izbrisa teh podatkov.
Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do uresničitve teh namenov oziroma preklica privolitve z vaše strani ali vašega ugovora obdelavi.


6. Vaše pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
V skladu z veljavnimi pravnimi predpisi vam je zagotovljena vrsta pravic, ki med drugim vključujejo predvsem slednje:
Pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov.
Pravica dostopa do osebnih podatkov – imate pravico, da od nas dobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in nekaterih dodatnih informacij.
Pravica do popravka – imate pravico doseči, da dopolnimo pomanjkljive oziroma popravimo morebitne netočne osebne podatke v zvezi z vami.
Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) – imate pravico doseči, da izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, kadar so za to izpolnjeni pogoji. Pravica do izbrisa vam ne pripada v primeru osebnih podatkov, ki jih obdelujemo za izpolnjevanje naših pravnih obveznosti oziroma v primerih, ko je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Pravica do omejitve obdelave – imate pravico doseči, da omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Pravica do ugovora – kadar so podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izključno naši zakoniti interesi, lahko proti obdelavi teh osebnih podatkov kadar koli ugovarjate.
Pravica do prenosljivosti podatkov – kadar: (i) obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in (ii) kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi imate pravico zahtevati prejem vaših osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu.
Zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate na način, da pošljete pisno zahtevo na naslov: Bitnik d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali na info@bitnik.eu, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije glede vaših pravic. Vaš zahtevek bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v roku enega meseca. V izjemnih primerih, predvsem ko gre za kompleksnejše zahtevke, imamo pravico ta rok podaljšati za dva dodatna meseca. Pod določenimi pogoji lahko vašo zahtevo zavrnemo ali vam zaračunamo razumno pristojbino oziroma od vas predhodno zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, potrebnih za potrditev identitete. Uveljavljanje zgoraj navedenih pravic lahko vpliva na, omejuje oz. onemogoča (nadaljnjo) uporabo naših storitev.


7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, lahko pošljete na elektronski naslov: info@bitnik.eu.
Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se imate pravico pritožiti pristojnemu državnemu organu. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec RS (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).


8. Veljavnost in posodabljanje Politike zasebnosti
Politiko zasebnosti velja od 25.05.2018 in jo lahko občasno posodobimo. Vsakokrat veljavna verzija politike zasebnosti bo objavljena na spletni strani https://bitnik.eu/. Vaša odgovornost je da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami, zato vam priporočamo, da jo redno pregledujete. V kolikor bo za spremembo politiko zasebnosti potrebno vaše soglasje, vas bomo o tem predhodno obvestili po elektronski pošti.
Datum zadnje Politike zasebnosti je zapisan v dokumentu.

© Bitnik (maj 2018)